Table of Contents

บทความที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายของลูกเสือ

กฎหมายของลูกเสือ คำปฏิญาณ คือ คำมั่นสัญญาที่ลูกเสือได้ให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาต่อหน้าแถว หรือในพิธีการทางลูกเสือเป็นหลักสากลที่ลูกเสือทุกคนต้องปฏิบติเช่นเดียวกันหมด ลูกเสือจะต้องจดทำคำปฏิญาณให้ได้ และต้องพยายามปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณอย่างเต็มความสามารถหรือให้ดีที่สุด กฎหมายของลูกเสือ คำปฏิญาณของลูกเสือ กฎหมายของลูกเสือ ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า ข้อ 1) ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ

Read More »

ประวัติลูกเสือโลก

ประวัติลูกเสือโลก โรเบิร์ต สตีเฟนสัน สไมธ์ เบเดน-โพเอลล์ (Robert Stephenson Smyth Baden – Powell) หรือมักจะเรียกกันสั้น ๆ ว่า ลอร์ด

Read More »

กฎของลูกเสือ สามัญ กฎของลูกเสือสามัญ10ข้อ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ

กฎของลูกเสือ คำปฏิญาณ  คือ  คำมั่นสัญญาที่ลูกเสือได้ให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาต่อหน้าแถวในพิธีเข้าประจำ กอง  หรือพิธีการของลูกเสือด้วยความจริงใจหรือสมัครใจ การกล่าวคำปฏิญาณทุกครั้ง  ลูกเสือควรตั้งใจกล่าวคำปฏิญาณด้วยความจริงใจ  และต้องปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้ให้ได้ด้วย  คำปฏิญาณมีดังนี้ “ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า ข้อ  ๑  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ 

Read More »

กฎหมายของลูกเสือ

กฎหมายของลูกเสือ คำปฏิญาณ คือ คำมั่นสัญญาที่ลูกเสือได้ให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาต่อหน้าแถว หรือในพิธีการทางลูกเสือเป็นหลักสากลที่ลูกเสือทุกคนต้องปฏิบติเช่นเดียวกันหมด ลูกเสือจะต้องจดทำคำปฏิญาณให้ได้ และต้องพยายามปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณอย่างเต็มความสามารถหรือให้ดีที่สุด

กฎหมายของลูกเสือ คำปฏิญาณของลูกเสือ

กฎหมายของลูกเสือ ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1) ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2) ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3) ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

กฎของลูกเสือ มี  10 ข้อ

ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรง         ต่อผู้มีพระคุณ
ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความ
เคารพ
ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ คำปฏิญาณตนลูกเสือ

ข้อ 1 “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้” (A scouts is to be Trusted) ลูกเสือจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี ไม่ยอมแพ้แก่สิ่งยั่วยุหรืออำนาจฝ่ายต่ำ กระทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจแก่ผู้อื่นได้เสมอ

ข้อ 2 “ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ” (A scout is loyal) เป็นการยืนยันในคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้อย่างมีเกียรติ ด้วยการแสดงออก ปฏิบัติจริงทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องสถาบันชาติ
สถาบันศาสนาและสถาบัยพระมหากษัตริย์ รวมถึงจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน

ข้อ 3 “ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น” (A scout duty is to be useful and to help others) ลูกเสือจะต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว พร้อมอยู่เสมอที่จะบำเพ็ญประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งหมายความว่า
จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ และพึ่งตนเองได้ด้วย

ข้อ 4 “ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก”
(Scout is a friend to all and a brother to every other Scout) ลูกเสือจะต้องเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี มีจิตใจ โอบอ้อมอารี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และชั้นวรรณะ รวมทั้งมีความตระหนักในหลักภารดรภาพคือ ความรู้สึกเสมือนเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

ข้อ 5 “ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย” (A scout is Courteous) ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อม มีสัมมาภารวะต่อบุคคลทั่วไป ไม่ยกตนข่มท่าน

ข้อ 6 “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์” (A scout is a Friend to animals) ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาสงสารสัตว์ ไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวด
หรือเมื่อพบสัตว์ได้รับความลำบากก็ต้องให้การช่วยเหลือมันจนพ้นภัย

ข้อ 7 “ลูกเสือต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ” (A scout obeys orders of his parents patrol leader of Scoutmaster with out question) ในฐานะที่บิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ขึ้นมา รวมไปถึงบรรดาครู อาจารย์ และผู้บังคับบัญชา
ท่านเหล่านี้ล้วนเป็นที่ผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมากว่าเรา ดังนั้น คำสอน ดำชี้แนะ หรือคำสั่งของท่านจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ลูกเสือจึงจะต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยฉับไว ไม่ลังเลใจ อันเป็นวินัยซึ่งเกิดจากภายในมิใช่เป็นการถูกบังคับให้กระทำ

ข้อ 8 “ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก” (A scout Smiles and under difficulties) ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มี่อาการยิ้มแย้มแจ่มใสและร่าเริงอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในความยากลำบากปานใดก็ตาม
ก็จะไม่แสดงอาการย่อท้อให้เห็น

ข้อ 9 “ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์” (A scout is Thrifty) ลูกเสือจะต้องเป็นผู้รู้จักประหยัดทรัพย์ทั้งของตนและผู้อื่น รู้จักเก็บหอมรอมริบ สำหรับใช้บำรุงตน
ไม่เบียดเบียนผู้อื่นในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง

ข้อ 10 “ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ” (A Scout is clean in thought word and deed) ลูกเสือจะต้องรู้จักสำรวมและระวังกาย วาจา ใจ ไม่ให้มีความอิจฉา ริษยา คิดเบียดเบียนหรือทำให้ร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นเดือดร้อนและชำรุดเสียหาย รวมไปถึงการไม่พูดคำหยาบ คำเท็จ โดยพยายามยัดหลักว่า “สิ่งที่คิด กิจที่ทำ คำที่พูด” จะต้องไม่ทำให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ซึ่งถ้าปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เท่ากับว่าเราได้ดำรงตนอยู่ในศิลธรรมอันดี มีความประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจแล้ว

เพลงคำปฏิญาณ

คำปฏิญาณลูกเสือนั้น จำไว้ให้มั่น สามข้อนั้นแสนสำคัญ(ซ้ำ) เราได้ลั่นวาจาไว้ ข้อหนึ่ง รักชาติ, ศาสน์, กษัตริย์ ข้อสอง ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ข้อสาม ทำไปตามกฎสิบข้อของลูกเสือ เกียรตินั้นมากเหลือข้าขอสัญญา หากจะทำสิ่งใดต้องทำให้ได้ดังคำปฏิญาณ (ซ้ำ) กฎหมายของลูกเสือ

เพลงกฎลูกเสือ

ลูกเสือต้องกระทำตามกฎ โดยกำหนดมี 10 ประการ จำไว้ทุกๆท่าน(ซ้ำ) กฎ 10 ประการนั้นมีดังนี้ ข้อ 1 มีเกียรติเชื่อถือได้ จดจำไว้เถอะนะน้องพี่ ข้อ 2 จงรักภักดี(ซ้ำ) ต่อชาติศาสนต์กษัตริย์และผู้มีพระคุณ ข้อ 3 บำเพ็ญประโยชน์ให้รุ่งโรจน์ช่วยเหลือเกื้อหนุน ข้อ 4 เป็นมิตรเจือจุน(ซ้ำ) กับคนทุกคนและลูกเสือทั่วไป ข้อ 5 สุภาพเรียบร้อย ข้อ 6 นั้นคอยกรุณาต่อสัตว์ ข้อ 7 นั้นดีชะมัด (ซ้ำ) ตามกฎแจ้งชัดเชื่อบิดามารดา ข้อ 8 มีใจร่าเริงสนุกบันเทิงทุกคนทั่วหน้า
ความยากลำบากนานา (ซ้ำ) จึงจะมีมาเราก็ไม่ท้อใจ ข้อ 9 เป็นผู้มัธยัสถ์ เป็นคนประหยัด เราไม่เหลวไหล ข้อ 10 ประพฤติชอบด้วยกาย (ซ้ำ) ทั้งวาจา ใจ ดีพร้อมทุกประการ กฎหมายของลูกเสือ